สัมมนา"การรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยระบบ e-Accreditation"สัมมนา"การรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยระบบ e-Accreditation"

3  ธ.ค. 2561

วันที่ 17 ธันวาคม 2561

ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานรับรอง