สัมมนา "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์" ธันวาคม 2561สัมมนา "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์" ธันวาคม 2561

21  พ.ย. 2561

ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 Click

ครั้งที่ 2 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 Click

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

จัดโดย สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

งานรับรอง