สัมมนาพัฒนาการบริหารปฏิบัติงานและรักษาระบบการเป็นองค์กรรับรองฯ ประจำปี2561สัมมนาพัฒนาการบริหารปฏิบัติงานและรักษาระบบการเป็นองค์กรรับรองฯ ประจำปี2561

8  มิ.ย. 2561

การสัมมนาพัฒนาการบริหารปฏิบัติงานและรักษาระบบการเป็นองค์กรรับรอง ตามมราตรฐาน ISO/IEC 17011, APLAC MR001, การตรวจสอบขึ้นทะเบียนหน่วยงานศึกษาวิจัย/พํมนา ตามหลักการ OECD GLP, การเป็นหน่วย EQA Schemes Provider ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และการดำเนินการระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 

ณ โรงแรม ไมด้า เดอซี หัวหิน จ.เพชรบุรี

การสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายการจัดการความรู้รวมทั้งประชุมร่วมกัน ได้แก่

1. การจัดการความรู้ เรื่อง ทำอย่างไรให้อยู่กับตนเองและสังคมอย่างเป็นสุขตลอดเวลา

บรรยายโดย นางธนนันท์  จิตนภากาญจน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

2. การจัดการความรู้ เรื่อง สร้างบรรยากาศในสถานที่ทำงานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บรรยายโดย คุณอมราลักษณ์  ฉันทกุลวณิชช ข้าราชการบำนาญ

3. ประชุม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และแผนงบประมาณในไตรมาส 3-4

4. ประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนองนโยบาย

MOPH, DMSC, BLQS 4.0งานรับรอง