สัมมนาเชิงวิชาการ "วันรับรองระบบงานโลก(World Accreditation Day)" ประจำปี 2018สัมมนาเชิงวิชาการ "วันรับรองระบบงานโลก(World Accreditation Day)" ประจำปี 2018

30  พ.ค. 2561

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 

สัมมนาเชิงวิชาการ "วันรับรองระบบงานโลก(World Accreditation Day)" ประจำปี 2018

หัวข้อเรื่อง "การรับรองระบบงานทำให้โลกปลอดภัยยิ่งขึ้น"

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

งานรับรอง