ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์

9  พ.ค. 2561

ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

นำคณะบุคลากรสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์

ในวันที่ 19 มีนาคม 2561