วันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยา ปี 2560วันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยา ปี 2560

13  มิ.ย. 2560

หน่วยงานด้านการรับรองระบบงานของไทย ประกอบด้วย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงร่วมการรับรองระบบงานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum – IAF) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการประสานงานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC) เพื่อเป็นประโยชนต์ต่อการรับรองระบบงาน และห้องปฏิบัติการของประเทศไทย ให้เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับจากประเทศสมาชิก เป็นประโยชน์ต่อระบบการรับรองของประเทศไทยโดยรวม และเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทำความตกลงให้มีการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement : MRA) กับประเทศคู่ค้า รวมถึงการทำข้อตกลงทางการค้า (Free Trade Agreement – FTA) กับต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของประเทศไทยในตลาดโลก

 IAF/ILAC กำหนดให้ วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันการรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day)” ตั้งแต่ปี 2008 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องกับงานรับรอง ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการตรวจสอบและการรับรอง และขอความร่วมมือประเทศสมาชิกในการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านการรับรองระบบงานในวันดังกล่าวในหัวข้อการรณรงค์และส่งเสริมที่ IAF/ILAC กำหนดขึ้นในแต่ละปี ในปี พ.ศ. 2017 ได้กำหนดหัวข้อในการรณรงค์และส่งเสริม คือ การรับรองระบบงานสร้างความเชื่อมั่นในการก่อสร้าง และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Accreditation : Delivering Confidence in Construction and the Built Environment) และวันมาตรวิทยาโลกกำหนดการส่งเสริม เรื่อง การวัดเพื่อการคมนาคม (Measurement for Transport)

 

ในปี 2560 นี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงเห็นสมควรร่วมจัดสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันรับรองระบบงานโลกประจำปี 2560 โดยกำหนดหัวข้อในการรณรงค์และส่งเสริมของประเทศไทย คือ สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ก่อสร้างมั่นใจ ปลอดภัยคมนาคม ด้วยการรับรองระบบงานและมาตรวิทยาในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี ดังกล่าว โดยเน้นถึงบทบาทและความสำคัญของมาตรฐานการตรวจสอบและการรับรองระบบงานและมาตรวิทยาในการสนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างและการคมนาคม และการมาตรฐานกับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

 

โดยมีเป้าหมาย บุคลากรจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) สถาบันมาตรวิทยา หน่วยรับรอง (Certification Body) หน่วยตรวจ (Inspection Body) ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ (Regulators) ผู้ประกอบการ และสถาบันอิสระทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 1,000 คน