ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานพรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง พิษจากสัตว์ที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๐

-  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่หน่วยงานตามมาตรา ๒๘ต้องปฏิบัติและการจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพพ.ศ.๒๕๖๐

- กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์พ.ศ. ๒๕๖๐

- กฎกระทรวง แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่พ.ศ. ๒๕๖๐

งานบริการคุณภาพและมาตรฐาน