การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์  • Annual Report สาขาเคมีคลินิก

                    - ประจำปี 2557

                    - ประจำปี 2558

                    - ประจำปี 2559

  • Annual Report สาขาโลหิตวิทยา

                    - ประจำปี 2557

                    - ประจำปี 2558

                    - ประจำปี 2559

  • Annual Report สาขาจุลชีววิทยาคลินิก

                    - ประจำปี 2557

                    - ประจำปี 2558

                    - ประจำปี 2559

  • Annual Report สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

                    - ประจำปี 2557

                    - ประจำปี 2558

                    - ประจำปี 2559

  • Annual Report สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

                    - ประจำปี 2559

                  

                    


 

งานบริการคุณภาพและมาตรฐาน