การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์  • คู่มือสมาชิก ประจำปีงบประมาณ 2562 (New)

                คู่มือสมาชิก สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2562  (New)

                คู่มือสมาชิก สาขาเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2562  • คู่มือสมาชิก ประจำปีงบประมาณ 2561

                คู่มือสมาชิก สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561 

                คู่มือสมาชิก สาขาเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561

                คู่มือสมาชิก สาขาจุลชีววิทยาคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561 

                คู่มือสมาชิก สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561

                 คู่มือสมาชิก สาขาธนาคารเลือด ประจำปีงบประมาณ 2561

                คู่มือสมาชิก สาขาโลหิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2561


  •  คู่มือสมาชิก ประจำปีงบประมาณ 2560

                - คู่มือสมาชิก สาขาเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2560

                - คู่มือสมาชิก สาขาโลหิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2560

                - คู่มือสมาชิก สาขาจุลชีววิทยาคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2560

                - คู่มือสมาชิก สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ประจำปีงบประมาณ 2560

                - คู่มือสมาชิก สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2560

                - คู่มือสมาชิก สาขาธนาคารเลือด ประจำปีงบประมาณ 2560

  • Annual Report สาขาเคมีคลินิก

                    - ประจำปี 2557

                    - ประจำปี 2558

                    - ประจำปี 2559

                       ประจำปี 2560

                       ประจำปี 2561 (New)

  • Annual Report สาขาโลหิตวิทยา

                    - ประจำปี 2557

                    - ประจำปี 2558

                    - ประจำปี 2559

                       ประจำปี 2560

                    - ประจำปี 2561 (New)

  • Annual Report สาขาจุลชีววิทยาคลินิก

                    - ประจำปี 2557

                    - ประจำปี 2558

                    - ประจำปี 2559

                       ประจำปี 2560

                       ประจำปี 2561 (New)

  • Annual Report สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

                    - ประจำปี 2557

                    - ประจำปี 2558

                    - ประจำปี 2559

                       ประจำปี 2560

                       ประจำปี 2561 (New)

  • Annual Report สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

                    - ประจำปี 2559

                       ประจำปี 2560

                       ประจำปี 2561 (New)

งานรับรอง