มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Standard)โปรแกรมการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

- นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ปี2562

- มาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ปี2562

รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านรับรอง