ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ รมวิทยาศาสตร์การแพทย์


เป็นหน่วยงานที่ ตั้งขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ .. 2540

และมีการปรับโครงสร้างตาม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข .. 2545

ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 119 ตอนที่ 103 วันที่ 9 ตุลาคม 2545


และต่อมามีการปรับ โครงสร้างเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ และประเมินคุณภาพการ ตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

2. ติดตาม ตรวจสอบ ระบบคุณภาพ และให้การรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

3. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานรับรอง