วิสัยทัศน์/พันธกิจวิสัยทัศน์


สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานหลักของประเทศด้านการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้บริการ

และการให้การรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข


พันธกิจ

  • พัฒนากฎหมายเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับอันตรายและความรุนแรงของเชื้อโรค

  • ส่งเสริม พัฒนา กำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  • พัฒนากระบวนการและดำเนินงานด้านการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
  • การกำหนดมาตรฐาน พัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
  • ตรวจสอบและรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขตามมาตรฐานระดับประเทศและสากล

งานรับรอง