การขึ้นทะเบียนและการต่ออายุ เครือข่ายห้องปฏิบัติการ SARS-CoV-2