ประกาศ นโยบายและแนวทางการรับรองตามมาตรฐานระดับประเทศ ในสถานการณ์ COVID-19