สัมมนาพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2