คณะผู้บริหาร สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการรายนามคณะผู้บริหาร Click

Curriculum Vitae (CV)

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

  • นางสาวสีตไพสิฐ  เอกะจัมปกะ 

 ผู้จัดการคุณภาพ 

  • นายสุรศักดิ์  หมื่นพล 

รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และหัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ

  • นางสาวสารินี  เลนะพันธ์ 

รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ

  • นางสาวเรวดี  สิริธัญญานนท์ 

รองผู้อำนวยการด้านบริการ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ

  • นางจุฑามาศ  ศิริปาณี 

หัวหน้ากลุ่มพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

  • นพ.อาชวินทร์  โรจนวิวัฒน์ 

หัวหน้ากลุ่ม OECD

  • นางสาวจารุวรรณ  ทัยกาล 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


งานรับรอง