ประวัติความเป็นมา    สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น 

ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2540 โดยมีพื้นฐานจากหน่วยงานเดิมคือ กองมาตรฐานชันสูตรสาธารณสุข เพื่อดำเนินการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ (Accreditation Body) เพื่อให้องค์กรดังกล่าว เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้

 พ.ศ. 2503 มีการพัฒนาระบบชันสูตรสาธารณสุขทางห้องปฏิบัติการ ไปสู่ส่วนภูมิภาคของประเทศ โดยการส่งข้าราชการจากกองวิจัยทางแพทย์ ไปร่วมปฏิบัติงาน ที่หน่วยกามโรคกรมควบคุมโรคติดต่อ โดยเริ่มต้นจาก จังหวัดนครราชสีมา, สงขลา และชลบุรีตามลำดับ
 พ.ศ. 2507 จัดตั้ง โรงเรียนพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อผลิตบุคลากร ระดับเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ หลักสูตร 1 ปี เพื่อสนับสนุนงานตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข
 พ.ศ. 2511 จัดตั้ง โครงการ "บริการชันสูตรทางแพทย์ และอนามัยแห่งชาติ" มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตั้ง "หน่วยฃันสูตรทางแพทย์ และอนามัยจังหวัดิ" ซึ่งทำให้เกิดหน่วยชันสูตรทางแพทย์ และอนามัยจังหวัดขึ้น ในโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่าง ๆ
 พ.ศ. 2516 พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2516 ยกฐานะโครงการ "บริการชันสูตรทางแพทย์ และอนามัยแห่งชาติ" เป็น "กองบริการชันสูตรสาธารณสุขภูมิภาค"
 พ.ศ. 2520 "กองบริการชันสูตรสาธารณสุขภูมิภาค" ปรับเปลี่ยน "หน่วยชันสูตรทางแพทย์ และอนามัยแห่งชาติ" เป็น "หน่วยชันสูตรสาธารณสุขจังหวัด"
 พ.ศ. 2524 กองบริการชันสูตรสาธารณสุขภูมิภาค ได้ดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ ประจำโรงพยาบาลจังหวัด ครบถ้วนทั้ง 72 จังหวัดรวม 86 แห่ง และได้โอนหน่วยชันสูตรสาธารณสุขจังหวัด 80 แห่งให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับที่เหลืออีก 6 แห่งจัดตั้งเป็นศูนย์ชันสูตรสาธารณสุขเขต ได้แก่ นครราชสีมา, สงขลา, ชนบุรี, ขอนแก่น, พิษณุโลก และเชียงใหม่
 พ.ศ. 2526 พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2526 เปลี่ยนชื่อ "กองบริการชันสูตรสาธารณสุขภูมิภาค" เป็น "กองมาตรฐานชันสูตรสาธารณสุข" รับผิดชอบ โรงเรียนเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนศูนย์ชันสูตรสาธารณสุขเขตทั้ง 6 แห่งถูกยกฐานะ เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
 พ.ศ. 2536 กองมาตรฐานชันสูตรสาธารณสุข ได้โอนโรงเรียนเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปสังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนสาธารณสุข (สถาบันพระบรมราชชนก) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2540 ยกฐานะ กองมาตรฐานชันสูตรสาธารณสุข ขึ้นเป็น "สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ" เพื่อรองรับสถานการณ์การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ
 พ.ศ. 2545 ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม และตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ให้สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการมีอำนวจหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ดำเนินการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ติดตาม ตรวจสอบระบบคุณภาพ และให้การรับรองห้องปฏิบัติการ ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลคุณภาพ และมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 พ.ศ. 2553 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ. การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ สาธารณสุขของประเทศ ให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการเฉพาะด้านตามมาตรฐาน
 พ.ศ. 2559 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ยุบรวมสำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เข้ากับสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1871/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559

งานรับรอง