ช่องทางการสอบถามข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นช่องทางที่ 1

ส่งคำถามหรือข้อคิดเห็น เป็นลายลักษณ์อักษร มาที่ 

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

ช่องทางที่ 2

โทรศัพท์. 0-2951-0000 ต่อ 99935, 99189 

โทรสาร. 0-2951-1270

ช่องทางที่ 3

E-mail: blqs@dmsc.mail.go.th     

Facebook : blqsthailand

งานรับรอง