การร้องเรียน/ร้องทุกข์  คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์  


  ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์  

ช่องทางที่ 1

ส่งข้อร้องเรียน เป็นลายลักษณ์อักษร มาที่ 

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

ช่องทางที่ 2

โทรศัพท์. 0-2951-0000 ต่อ 99935, 99189 

โทรสาร. 0-2951-1270

ช่องทางที่ 3

E-mail: blqs@dmsc.mail.go.th     

Facebook : blqsthailand

ช่องทางที่ 4 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สถิติการรับเรื่องร้องเรียน

ประจำปีงบประมาณ 2563  ไม่มีข้อร้องเรียน

ประจำปีงบประมาณ 2562  ไม่มีข้อร้องเรียน


งานรับรอง