พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
  • เพลงมาตรฐานจริยธรรม  สำนักงาน ก.พ. จัดทำเพลง มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  •   สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  จัดทำโดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • Click

งานรับรอง