ระบบสนับสนุนพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ออนไลน์ (PAT ACT ONLINE) ต่ออายุปี 2563  • Download คู่มือ

1. คู่มือการลงทะเบียนขอมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน PAT ACT ONLINE Download

2. คู่มือการลงทะเบียนหนังสือรับรองการแจ้ง-ใบอนุญาต (รายเดิม) PAT ACT ONLINE Download

3. คู่มือการต่ออายุผ่านระบบ PAT ACT ONLINE Download

4. คู่มือการยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาต ผ่านระบบ PAT ACT ONLINE Downloadงานรับรอง