ระบบสนับสนุนพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ออนไลน์ (PAT ACT ONLINE)1. คู่มือการลงทะเบียนขอมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน PAT ACT ONLINE Download

2. คู่มือการลงทะเบียนหนังสือรับรองการแจ้ง-ใบอนุญาต (รายเดิม) PAT ACT ONLINE Download

3. คู่มือการต่ออายุผ่านระบบ PAT ACT ONLINE Download

งานรับรอง