การอบรมสัมมนาการรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สดการอบรมสัมมนาการรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด

วันที่ 30-31 พฤษภาคม  2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี


QR code เอกสารประกอบการสัมมนา

    

Download เอกสารประกอบการสัมมนา

งานรับรอง