คู่มือปฏิบัติงาน ตาม ISO 9001:2015  • คู่มือปฏิบัติงานของงานมาตรฐานประเทศ 

               06 00 WM 0035 กระบวนการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ Download

  • คู่มือปฏิบัติงานของงานพ.ร.บ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์

               06 00 WM 0005 การควบคุมกำกับตามพ.ร.บเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 Download

  • คู่มือปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป 

06 00 WM 0006 การจัดซื้อจัดจ้าง Download

06 00 WM 0009 การซ่อมบำรุง Download                   

06 00 WM 0011 การเงิน การคลัง Download                   

06 00 WM 0012 งานยานพาหนะ Download                   

06 00 WM 0013 งานสารบรรณ Download

  • แบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ด้านค่าใช้จ่ายการประชุม อบรม สัมมนา Download

งานรับรอง