พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

เข้าร่วมพิะีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานรับรอง