อบรมสัมมนา พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ฯอบรมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

วันที่ 22-25 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

เอกสารประกอบการบรรยาย

  • 1. พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และอนุบัญญัติ Download 1
  • 2. ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ Download 2
  • 3. การขนส่ง การส่งมอบ การทำลายฯ Download 3.1/ 3.2
  • 4. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย Download 4.1 / 4.2
  • 5. วิธีการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ Download 5
งานรับรอง