เบอร์โทรติดต่อ

เบอร์โทรติดต่อ บุคลากร สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

โทร 02-951-0000 

Updated: 17/04/2019

ชือ-สกุลเบอร์ต่อ

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบและประเมินคุณภาพ


นางสาวสีตไพสิฐ  เอกะจัมปกะ99945
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวจารุวรรณ  ทัยกาล99970
นางสาวธนวรรณ  อัศวเจริญลาภ99971
นางสาวอัมพร  หัทยานนท์99936
นายชาญชัย  แย้มดีเลิศ99935
นางสาวชมพูนุช  สุวรรณคร99189
นางสาวอัญชลี  อินทร์สวัสดิ์99935
นางอำไพ  ณรงค์ฤทธิ์เดโช99934
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ

นายสุรศักดิ์  หมื่นพล

99940
งานรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์
นางสาวปนัดดา  วิรุฬห์บุญภัทร99941
นางสาวนัฐกาญจน์  ละเอียดดี99759
นางสาวศิริมาศ  คำไสย99940
นายณัฐนันท์  นามมนตรี99760
นางสาวมะลิวัลย์  หอมจัน99939
นางสาวพรหมภัสสร  ดิษสระ99939
นางสาววาสิฏฐี  แก้วกระจ่าง99760
นายนราศธิป  ศรีขาว99940
นางสาววรรธราภรณ์  ชูทอง99759
นางสาวสิรัชฌา  ดุลยากร99759
งานรับรองห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
นางสาวเสาวนีย์  อารมย์สุข99946
นายอวิรุทธ์  เขจรนิตย์99762
นางสาวปิยะวรรณ  ชัยณรงค์เื้อกูล99740
นางสาวนารีรัตน์  แซ่ลิ้ม99942
นางสาวสุวรรณ  ชื่นใจ99762
นางสาวสุรีย์รัตน์  พุ่มสุข99946
นายชาญฤทธิ์  สัพพัญญู99762
นางสาวเรไร  อินทร์แจ้ง99942
DIO สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
นางสาวศศิธร  นุ่มทอง99934
กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
หัวหน้ากลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
นางสุดใจ  นันตารัตน์99949
งานสาขาเคมีคลินิก
นางสาวสุภาวัลย์  ปิยรัตนวรสกุล99765
นางสาวนาฏลดา  ภาณุรัตน์99765
งานสาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
นางสาวณฐมน  เทียนมณี98358
นางสาวกัลยรัตน์  บุญเกื้อ98358
งานสาขาโลหิตวิทยา
นายฐิติวัสส์  สุวคนธ์98383
นางสาวกิตติรัตน์  บัวสุ่น99763
งานสาขาธนาคารเลือด
นางสาวอาริดา  กล่อมเกลี้ยง99947
นางสาวสมาพร  พรหมประดิษฐ์99947
งานสาขาจุลชีววิทยา
นางพรรณธิพา  เลิศวงศ์วีรชัย99697
นางสาวพิวัลย์  จิระวงศ์วิโรจน์99697
งานสาขาจุลทรรศนศาสตร์
นางสาววิระพร  งามภูเขียว99765
นางสาวสมาพร  พรหมประดิษฐ์99947
งานบรรจุหีบห่อ
นายตัน  แป้นทอง99763
นายสุนันท์  สนธิระ99763
นายสกล  แก้วนนท์99763
งานธุรการกลุ่มประเมินคูณภาพการตรวจวิเคราะห์
นางกันยรัตน์  สุริโย99765
กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ
นางสาวอมรรัตน์  ทัศนกิจ99766
งานรับรองห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา และระบบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด
นางสาววิลาวัลย์  ศรีสุขา99766
นางสาวนงลักษณ์  ประจันนวล99766
นางสาวประภาภรณ์  สังขฤกษ์99766
งานรับรองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวเรวดี  สิริธัญญานนท์99950
นายวรรณปรัชญ์  เรืองเดช99766
งานรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
นางสาวพินิจ  งามประสิทธิ์99943
งานธุรการกลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ
นางสาววิภารัตน์  บุญญานุสนธิ์99766
กลุ่มพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
งานพัฒนากฎหมาย
นางจุฑามาศ  ศิริปาณี98107
นางสาวฐิตาพร  ภาษิต98107
งานติดตาม กำกับ การบังคับใช้กฎหมาย
นางสาวสารินี  เลนะพันธ์99189
นางสาวสุธารินี  จันทร99189
นางสาวสุดารัตน์  วงศ์กิดาการ98065
นางสาวพัชรี  มีอนันต์98106
นางสาวพรสุดา  อุส่าห์ดี99189
นายเชิดชัย  วันดี98106
GLP
นายแพทย์อาชวินทร์  โรจนวิวัฒน์99066
นางสาวธัญญารัตน์  สุขสมบูรณ์99067
นางสาววรนารถศิริ  แก้วนัยจิตร99067

งานรับรอง