เบอร์โทรติดต่อ ติดต่อ บุคลากร สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ


Updated: 20/3/2563

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

029510000

ต่อ

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ


ดร.ภัทรวีร์  สร้อยสังวาลย์ 99086

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบและประเมินคุณภาพ


นางสาวสีตไพสิฐ  เอกะจัมปกะ 99945
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวจารุวรรณ  ทัยกาล (หัวหน้าฝ่าย) 99970
นางสาวสุธิดา  ละมุล 99934
นางสาวกชพรรณ  อ่ำอำไพ
99934
นางสาวอัมพร  หัทยานนท์
99936
นายชาญชัย  แย้มดีเลิศ
99935
นางสาวอัญชลี  อินทร์สวัสดิ์ 99935
นางอำไพ  ณรงค์ฤทธิ์เดโช 99934
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ

นายสุรศักดิ์  หมื่นพล

99938
งานรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์
นางสาวปนัดดา  วิรุฬห์บุญภัทร 99941
นางสาวนัฐกาญจน์  ละเอียดดี 99759
นางสาวศิริมาศ  คำไสย 99939
นายณัฐนันท์  นามมนตรี 99939
นางสาวมะลิวัลย์  หอมจัน 99939
นางสาวพรหมภัสสร  ดิษสระ 99939
นางสาววาสิฏฐี  แก้วกระจ่าง 99939
นายนราศธิป  ศรีขาว 99941
นางสาวสิรัชฌา  ดุลยากร
99939
นางสาวกนกวรรณ  ทาณะระ 99939
งานรับรองห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
นางสาวเสาวนีย์  อารมย์สุข 99761
นายอวิรุทธ์  เขจรนิตย์ 99762
นางสาวปิยะวรรณ  ชัยณรงค์เื้อกูล 99740
นางสาวนารีรัตน์  แซ่ลิ้ม 99942
นางสาวสุวรรณ  ชื่นใจ 99762
นางสาวสุรีย์รัตน์  พุ่มสุข 99946
นายชาญฤทธิ์  สัพพัญญู 99740
นางสาวเรไร  อินทร์แจ้ง 99942
นางสาวสุวัฒณี  อยู่วัฒนา 99946
นางสาวชื่นสุมน  บุญเจริญ 99761
DIO สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
นางสาวศศิธร  นุ่มทอง 99766
กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
หัวหน้ากลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
นางสุดใจ  นันตารัตน์ 99949
งานสาขาเคมีคลินิก
นางสาวสุภาวัลย์  ปิยรัตนวรสกุล 99765
นางสาวนาฏลดา  ภาณุรัตน์ 99765
งานสาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
นางสาวณฐมน  เทียนมณี 98358
นางสาวกัลยรัตน์  บุญเกื้อ 98358
งานสาขาโลหิตวิทยา
นายฐิติวัสส์  สุวคนธ์ 98383
นางสาวกิตติรัตน์  บัวสุ่น 99763
งานสาขาธนาคารเลือด
นางสาวอาริดา  กล่อมเกลี้ยง 99947
นางสาวสมาพร  พรหมประดิษฐ์ 99947
งานสาขาจุลชีววิทยา
นางพรรณธิพา  เลิศวงศ์วีรชัย 99697
งานสาขาจุลทรรศนศาสตร์
นางสาววิระพร  งามภูเขียว 99765
งานบรรจุหีบห่อ
นายตัน  แป้นทอง 99763
นายสุนันท์  สนธิระ 99763
นายสกล  แก้วนนท์ 99763
งานธุรการกลุ่มประเมินคูณภาพการตรวจวิเคราะห์
นางกันยรัตน์  สุริโย 99765
กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ
นางสาวเรวดี  สิริธัญญานนท์ 99951
งานรับรองคุณภาพระบบสารปนเปื้อนในอาหาร
นายทรงพล  จำดิษฐ์ 99950
งานรับรองห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา และระบบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด
นางสาววิลาวัลย์  ศรีสุขา 99766
นางสาวประภาภรณ์  สังขฤกษ์ 99961
งานรับรองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวเรวดี  สิริธัญญานนท์ 99951
นายวรรณปรัชญ์  เรืองเดช 99952
งานรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
นางสาวพินิจ  งามประสิทธิ์ 99943
นางสาวบุปผา  วงษ์ยศ 99766
งานธุรการกลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ
นางสาววิภารัตน์  บุญญานุสนธิ์ 99766
งานพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
งานพัฒนากฎหมาย
นางจุฑามาศ  ศิริปาณี 98107
นางสาวฐิตาพร  ภาษิต 98107
งานติดตาม กำกับ การบังคับใช้กฎหมาย
นางสาวสารินี  เลนะพันธ์ 99189
นางสาวสุธารินี  จันทร 99189
นางสาวพัชรี  มีอนันต์ 98106
นางสาวพรสุดา  อุส่าห์ดี 99189
นายเชิดชัย  วันดี 98106
งาน OECD GLP
นายแพทย์อาชวินทร์  โรจนวิวัฒน์ (หัวหน้างาน)  99066
นางสาวธัญญารัตน์  สุขสมบูรณ์ 99067
นางสาววรนารถศิริ  แก้วนัยจิตร 99067

งานรับรอง