เบอร์โทรติดต่อ ติดต่อ บุคลากร สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ


Updated: 14/01/2564

ชือ-สกุล

เบอร์โทร

029510000

ต่อ

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ


ดร.ภัทรวีร์  สร้อยสังวาลย์ 99086

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบและประเมินคุณภาพ


นางสาวสีตไพสิฐ  เอกะจัมปกะ 99945
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวจารุวรรณ  ทัยกาล (หัวหน้าฝ่าย) 99970
นางนารีรัตน์  ศิริวัฒน์ 99934
นางสาวมิจิตตา  ลายจำปา
99934
นางสาวอัมพร  หัทยานนท์
99936
นายชาญชัย  แย้มดีเลิศ
99935
นางสาวอัญชลี  อินทร์สวัสดิ์ 99935
นางอำไพ  ณรงค์ฤทธิ์เดโช 99935
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ

นายสุรศักดิ์  หมื่นพล

99938
งานรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์
นางสาวปนัดดา  วิรุฬห์บุญภัทร 99941
นางสาวนัฐกาญจน์  ละเอียดดี 99759
นางสาวศิริมาศ  คำไสย 99939
นายณัฐนันท์  นามมนตรี 99939
นางสาวมะลิวัลย์  หอมจัน 99939
นางสาวพรหมภัสสร  ดิษสระ 99939
นางสาววาสิฏฐี  แก้วกระจ่าง 99939
นายนราศธิป  ศรีขาว 99941
นางสาวสิรัชฌา  ดุลยากร
99939
นางสาวกนกวรรณ  ทาณะระ 99939
งานรับรองห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
นางสาวเสาวนีย์  อารมย์สุข 99761
นายอวิรุทธ์  เขจรนิตย์ 99762
นางสาวปิยะวรรณ  ชัยณรงค์เื้อกูล 99740
นางสาวนารีรัตน์  แซ่ลิ้ม 99942
นางสาวสุวรรณ  ชื่นใจ 99762
นางสาวสุรีย์รัตน์  พุ่มสุข 99946
นายชาญฤทธิ์  สัพพัญญู 99740
นางสาวสุวัฒณี  อยู่วัฒนา
99946
นางสาวเรไร  อินทร์แจ้ง 99942
นางสาวชื่นสุมน  บุญเจริญ 99761
DIO สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
นางสาวศศิธร  นุ่มทอง 99950

กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ
นางสาวเรวดี  สิริธัญญานนท์ 99951
งานรับรองคุณภาพระบบสารปนเปื้อนในอาหาร
นายทรงพล  จำดิษฐ์ 99950
งานรับรองห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา และระบบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด
นางสาววิลาวัลย์  ศรีสุขา 99766
นางสาวประภาภรณ์  สังขฤกษ์ 99961
งานรับรองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวเรวดี  สิริธัญญานนท์ (ห้องปฏิบัติการด้านรังสีวินิจฉัย) 99951
นายวรรณปรัชญ์  เรืองเดช (ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์) 99952
งานรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
นางสาวพินิจ  งามประสิทธิ์ 99943
นางสาวบุปผา  วงษ์ยศ 99766
งานธุรการกลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ
นางสาววิภารัตน์  บุญญานุสนธิ์ 99937
งานพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
งานพัฒนากฎหมาย
นางจุฑามาศ  ศิริปาณี 98107
นางสาวฐิตาพร  ภาษิต 98107
งานติดตาม กำกับ การบังคับใช้กฎหมาย
นางสาวสารินี  เลนะพันธ์ 99189
นางสาวสุธารินี  จันทร 99189
นางสาวพัชรี  มีอนันต์ 98106
นางสาวพรสุดา  อุส่าห์ดี 99189
นายเชิดชัย  วันดี 98106
งาน OECD GLP
นายแพทย์อาชวินทร์  โรจนวิวัฒน์ (หัวหน้างาน)  99067
นางสาวธัญญารัตน์  สุขสมบูรณ์ 99067
นางสาววรนารถศิริ  แก้วนัยจิตร 99067

งานรับรอง