เอกสารการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย      Updated: 21/2/2019

F 07 15 080Rev 04คำขอรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัยฯDownload
F 07 15 122Rev 00แบบตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยฯDownload

F 07 15 126

Rev 00ข้อมูลจำเพาะของส่วนที่ขอการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยฯ
Download

งานรับรอง