การต่อต้านทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

  • ประจำปีงบประมาณ 2562 Download

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฺ

นโยบายและแนวทางเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

  • ประจำปีงบประมาณ 2562 Download

กิจกรรมการต่อต้านทุจริต 

  • พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข Download
  • สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ร่วม รณรงค์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" /ดาวน์โหลดMV
  • สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ร่วม รณรงค์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" /ดาวน์โหลดMV 

งานรับรอง