List of test facilities registered to GLP Compliance Programme (BE)                       

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

                     หมายเหตุ:            การขึ้นทะเบียนของหน่วยศึกษาวิจัย/พัฒนาขณะนี้อยู่ระหว่างการถ่ายโอนงานการตรวจสอบ

                                         ห้องปฏิบัติการชีวสมมูลระหว่างสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

                                         ทั้งนี้สำนักคณะกรรมการอาหารและยายอมรับสถานะของใบรับรองฉบับเดิม ไปจนกว่าการถ่ายโอนงาน

                                         การตรวจสอบห้องปฏิบัติการชีวสมมูลจะแล้วเสร็จ


งานรับรอง