ประกาศเจตจำนงซื่อสัตย์สุจริต สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ