แผนที่ / สถานที่ตั้งmap

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ห้อง 512 ชั้น 5 อาคาร 14 และ ชั้น 7 อาคาร 9 
กรมวิทยาศาสต์การแพทย์ 
ถนนติวานนท์ 
ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมือง จังหวีดนนทบุรี 11000

งานรับรอง