แผนที่ / สถานที่ตั้งสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

ห้อง 512 ชั้น 5 อาคาร100ปีการสาธารณสุขไทย (อาคาร 14)

และ ชั้น 7 อาคาร 9 

กรมวิทยาศาสต์การแพทย์ 
ถนนติวานนท์ 
ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมือง จังหวีดนนทบุรี 11000

งานรับรอง