การอุทธรณ์ และการร้องเรียน (Appeal and Complaint)  • ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องเรียน (Appeal and Complaint)

                - ขั้นตอนการดำเนินงานการพิจารณาการอุทธรณ์ (Appeal)

                - ขั้นตอนการดำเนินงานการพิจารณาการร้องเรียน (Complaint)

  • การติดต่อ การอุทธรณ์และการร้องเรียน

                สามารถติดต่อเรื่องการอุทธรณ์และการร้องเรียน

                เป็นลายลักษณ์อักษร ได้ที่ 

                ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

                สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

                88/7 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

                หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-951-1270

                หรือทาง E-mail: blqs@dmsc.mail.go.th

งานรับรอง