BLQS E-bookBLQS E-Book 

  • สถิติข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 Download : PDF / QR code
  • นโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และสารปนเปื้อนในอาหาร Download : PDF
  • คู่มือการตรวจประเมินและพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด Download : PDF
  • หนังสือประมวลผลข้อบกพร่องและข้อสังเกตของห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ Download : PDF
  • มาตรฐานคุณภาพระบบตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร Download : PDF
  • นโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุขDownload : PDFงานรับรอง