BLQS E-bookBLQS E-Book 

  • สถิติข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 Download : PDF / QR code
  • การรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด Download : PDF
  • คู่มือการตรวจประเมินและพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด Download : PDF

งานรับรอง