การจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 

หมายเหตุ: เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (ชื่อหน่วยงานคือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) http://www.gprocurement.go.th

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือการปฏิบัติงาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-procurement 

    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

    ประจำปีงบประมาณ 2562

    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

    ประจำปีงบประมาณ 2563    งานรับรอง