การจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 

หมายเหตุ: เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (ชื่อหน่วยงานคือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) http://www.gprocurement.go.th

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือการปฏิบัติงาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-procurement 

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

  ประจำปีงบประมาณ 2563


  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

  ประจำปีงบประมาณ 2562

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

  ประจำปีงบประมาณ 2564

  • ตุลาคม 2563  งานรับรอง