การจัดซื้อจัดจ้างประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุที่มีมูลค่าจากการรื้อถอน Click

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-procurement Click

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง Click

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

งานรับรอง