การมอบอำนาจการดำเนินการขอรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตตามพรบ.เชื้อโรคฯ