ลักษณะสำคัญองค์การ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการลักษณะสำคัญองค์การ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ