การต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลดเอกสารการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง

 • คำขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง  Word / PDF
 • คำขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง  Word /   PDF
 • คำขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง(สถานที่)  Word /   PDF
 • คำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  PDF

ดาวน์โหลดเอกสารการต่ออายุใบอนุญาต

 • คำขอต่ออายุใบอนุญาต   Word / PDF
 • บัญชีรายเดือนการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์     Word / PDF
 • บัญชีรายเดือนการนำเข้าเชื้อโรคและพิษจากสัตว์   Word / PDF
 • บัญชีรายเดือนการส่งออกเชื้อโรคและพิษจากสัตว์    Word / PDF
 • บัญชีรายเดือนการขายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์   Word / PDF
 • บัญชีรายเดือนการนำผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์   Word / PDF
 • บัญชีรายเดือนการมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์   Word / PDF
 • คำขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต   Word /  PDF
 • คำขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต (สถานที่)   Word /  PDF
 • คำขอรับใบแทนใบอนุญาต  PDF

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเลิกดำเนินการ

 • หนังสือแจ้งเลิกดำเนินการหนังสือรับรองการแจ้ง   Word / PDF
 • หนังสือเลิกดำเนินการใบอนุญาต   Word / PDF
 • การแจ้งผลการส่งมอบ การทำลาย และการตรวจสอบการสิ้นสภาพภายหลังการทำลายเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์   Word / PDF