ดาวน์โหลดเอกสาร งานพรบฯดาวน์โหลดเอกสารหนังสือรับรองการแจ้ง เชื้อโรคกลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 1

 • คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง Download 
 • คำขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง   Word / PDF
 • คำขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง  Word / PDF
 • คำขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง(กรณีย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่)  Word / PDF
 • หนังสือแจ้งเลิกดำเนินการ  Word / PDF
 • แบบแจ้งผลการส่งมอบ การทำลาย  Word / PDF
 • แบบคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  Word / PDF
 • แบบตรวจประเมินลักษณะของสถานที่  Word / PDF

ดาวน์โหลดเอกสารใบอนุญาต เชื้อโรคกลุ่มที่ 3 หรือพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 2

 • คำขอรับใบอนุญาต Download 
 • คำขอต่ออายุใบอนุญาต     Word / PDF
 • คำขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต   Word / PDF
 • คำขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต(กรณีย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่)    Word / PDF
 • หนังสือแจ้งเลิกดำเนินการ  Word / PDF
 • แบบแจ้งผลการส่งมอบ การทำลาย   Word / PDF
 • แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต  Word / PDF
 • แบบตรวจประเมินลักษณะของสถานที่   Word /  PDF


  การแจ้งข้อมูลเพื่อจัดทำใบขนสินค้าผ่านระบบ NSW ดาวน์โหลด doc / pdf  งานรับรอง