การจัดการความรู้ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (KM of BLQS)การจัดการความรู้ (KM of BLQS)  

- รายงานสรุปผลการจัดการความรู้

- Link การจัดการความรู้

- ดาวน์โหลดหนังสือ/คู่มือ

- โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ ในการรับรองฯ

- องค์ความรู้เกี่ยวมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Standard)

- องค์ความรู้ในการใช้โปรแกรม Excel

องค์ความรู้ในวิธีการใช้งานระบบสนับสนุนพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ออนไลน์ (PAT ACT ONLINE)

องค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์พ.ศ.2558และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง