ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2561-2560
  • ผลการสำรวจปี 2561
ร้อยละความพึงพอใจ 

การรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

   - ISO 15189

   - ISO/IEC 17025

   - OECD GLP

83.95

การรับรองห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

   - MOPH

   - ผัดสด/ผลไม้สด

   - คนหางานไปทำงานต่างประเทศ

92.40
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์86.36

งานพระราชบัญญัตืเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

87.70


  • ผลการสำรวจปี 2560
ร้อยละความพึงพอใจ 
การรับรองห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 1518985.85
การรับรองห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 1702584.40
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์85.20

การรับรองห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

การตรวจสอบขึ้นทะเบียนฯ ตามหลักการ OECD GLP

84.80

84.80


งานรับรอง