แผนที่/สถานที่ตั้ง สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ


map

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ห้อง 512 ชั้น 5 อาคาร 14
กรมวิทยาศาสต์การแพทย์
ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวีดนนทบุรี 11000