เอกสารประกอบการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ(Application form and document for the laboratory accreditation)***

Document Code

Document Name

Revision

Download

R 07 15 001

นโยบายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข 18

R 07 15 001(T)

Policies, Requirements and conditions for a medical and health laboratory accreditation 18

R 07 15 004

Policy, Requirements and Condition for Reference Material Producer Accreditation 02

F 07 15 005

แบบ กว. 1 คำขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข

03

F 07 15 005(T)

Application form No 1: A Request for Laboratory Accreditation

03

F 07 15 006

แบบ กว. 2 ข้อมูลจำเพาะของส่วนที่ขอการรับรอง

06 doc

F 07 15 006(T)

Application form No 2

06 doc

F 07 15 007

Application form No.3 General information of quality management system

01
F 07 15 037 แบบ กว. 9 ข้อมูลจำเพาะประกอบการตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวัง(แบบ กว 9) 03 doc
F 07 15 037(T) Specific Information for On-site Assessment for Survillance (Form No 9) 03 doc
F 07 15 038 ตารางสรุปผลการแก้ไขสิ่งที่ตรวจพบ / ข้อบกพร่อง / ข้อสังเกต (Nonconformities Corrective Action Table) 04 doc
F 07 15 054 แบบบันทึกข้อมูลประกอบการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงวิธีทดสอบของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 01
F 07 15 058 แบบ กว.10แบบสำรวจความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO 15190:2003 03 doc
F 07 15 058(T) Application form No.10 Laboratory safety audit checklists regarding to ISO 15190:2003 01 doc
F 07 15 063 ตารางสรุปผลการเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญ การเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ และการประเมินความสามารถการทดสอบระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในห้องปฏิบัติการ 00 doc

F 07 15 069

แบบ กว. 4 ข้อมูลทั่วไปของระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 02 doc

F 07 15 069(T)

Application Form 4: General information of quality management system regarding to ISO 15189:2012 01 doc

F 07 15 086

Application form no.8: General information for quality and competence ISO22870:2015 00 doc
N 07 15 001 นโยบายและหลักเกณฑ์การยอมรับผลการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 07
N 07 15 001(T) Policy and requirements for acceptance the measurement result of calibration equipments 07
N 07 15 003 นโยบายและหลักเกณฑ์การทดสอบความชำนาญ การเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการและการประเมินความสามารถการทดสอบ 12
N 07 15 003(T) Policy and requirements for Proficiency Testing, interlaboratory comparison/Laboratory's performance assessment in test 12
N 07 15 007 นโยบายและหลักเกณฑ์การสอบกลับได้และการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 09
N 07 15 007(T) Policy and requirements on eatimation of uncertainty measurement and traceability 08
N 07 15 009 Policy and Conditions for the Use of an Accreditation Symbol or a Statement to Claim Accreditation Status 11
N 07 15 010 Criteria for selection of the laboratories to participate the APLAC PT or other international PT programs 04
N 07 15 011 Supplement requirements for medical laboratory   08
N 07 15 012  Supplement requirements for surgical pathology laboratory 03
N 07 15 013 นโยบายและข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในการยื่นขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 04
N 07 15 013(T) Policy and Requirements for Application of Laboratory Accreditation by Related Bodies 04
N 07 15 014 Supplement Requirements for Forensic Science Laboratory Compliance with ISO/IEC 17025: 2005 03
N 07 15 015 Supplement requirements for veterinary laboratory compliance with ISO/IEC 17025: 2005 03
N 07 15 016 ข้อกำหนดเฉพาะของการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบทางรังสีและเครื่องมือแพทย์ด้านฟิสิกส์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 01
N 07 15 017 นโยบายและหลักเกณฑ์กำหนดการพิจารณาการตรวจติดตามเฝ้าระวังหรือการตรวจติดตามในกระบวนการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการและหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุข 03
N 07 15 019 ข้อกำหนดเพิ่มเติมของการรับรองเทคนิคการทดสอบด้านยาตามมาตรฐานISO/IEC17025:2005 01
N 07 15 019(T) Supplement requirements for drug testing laboratory by technique compliance with ISO/IEC 17025:2005 01
N 07 15 020 นโยบายและหลักเกณฑ์การรับรองความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15190 01
N 07 15 021 ข้อกำหนดเพิ่มเติมของการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัสตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 01
N 07 15 024 ข้อกำหนดเพิ่มเติมด้านวิชาการตามมาตรฐาน ISO 15189 สาขาโลหิตวิทยาและการแข็งตัวของเลือด 01
N 07 15 025 ข้อกำหนดเพิ่มเติมด้านวิชาการตามมาตรฐาน ISO 15189 สาขาเคมีคลินิก 01
G 07 15 015 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับกระบวนงานรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการและหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุข 03
G 07 15 017 Guideline for the Combination of Surveillance, Reassessment and Extended Scope of Accreditation 06
G 07 15 018 คู่มือการให้บริการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการและหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุข 03
G 07 15 023 หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการขอเปลี่ยนแปลงการทดสอบของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 02
G 07 15 026 แนวทางการตรวจประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15190 01
WS 07 15 001/08(Thai) แบบบันทึกคำรับรองของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง 12
WS 07 15 001/08(Eng) Worksheet for accreditation laboratory commiment 12
WS 07 15 001/14 แบบบันทึกคำรับรองในการรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 05
WS 07 15 001/14(T) Worksheet for Self Declaration of Maintenance the laboratory quality 05

 *** ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการมีความประสงค์จะขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้ดาวน์โหลด แบบ กว. 1 แบบ กว. 2 และแบบ กว. 3

*** *** ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการ มีความประสงค์จะขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 ให้ดาวน์โหลด แบบ กว. 1 แบบ กว. 2 แบบ กว. 4 และแบบ กว.10

*** ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้ดาวน์โหลด แบบ กว. 1 แบบ กว. 2 และแบบ กว. 3

หากท่านค้นหาข้อมูลแล้ว ไม่พบไฟล์ที่ต้องการ การรับรอง ISO 15189 โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99938-41 และการรับรอง ISO/IEC 17025 โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99945-46

Application form and document for recognition of GLP compliance

Application form and document for recognition of GLP compliance

Link

OECD document

Link

เอกสารประกอบการรับรอง Reference Material Producer

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

Revision

ดาวน์โหลด

F 07 15 060 A Request for Reference Material Producer (Application form No. 11) 00
F 07 15 061 Reference Material Producer Specific Information for Accreditation (Form No. 12) 01 doc
F 07 15 062 Reference Material Producer (RMP) Application form No. 13 02 doc

เอกสารประกอบการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

Revision

ดาวน์โหลด

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ 04 Link
G 07 15 022 คู่มือการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ 02
F 07 15 006/01 คำขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ 03
F 07 15 006/02 ข้อมูลจำเพาะของส่วนที่ขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ 03

เอกสารประกอบการรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด / ผลไม้สด

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

Revision

ดาวน์โหลด

-

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด / ผลไม้สด Link

-

แบบ PR1 คำขอรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด / ผลไม้สด

-

แบบ PR2 ข้อมูลจำเพาะของผู้ขอรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด / ผลไม้สด

-

แบบ PR3 ข้อกำหนดการจัดทำระบบควบคุมสารพิษ สำหรับผู้ประกอบการปฏิบัติ

เอกสารประกอบการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการงานด่านอาหารและยา

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

Revision

ดาวน์โหลด

-

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการงานด่านอาหารและยา Link

เอกสารประกอบการขอตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1)

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

Revision

ดาวน์โหลด

-

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Link
MOPH-DMSc-CL01 มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1)ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข

 -

แบบ H1N1 - 1   คำขอรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) 

 -

แบบ H1N1 - 2 แบบประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1)