ติดต่อสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ


กลุ่ม/ฝ่าย สถานที่ โทรศัพท์
ฝ่ายบริหารทั่วไป ห้อง 512 ชั้น 5 อาคาร 14 0 2951 0000 ต่อ 99189
งานกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ห้อง 512 ชั้น 5 อาคาร 14 0 2951 0000 ต่อ 99189
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 7 อาคาร 9 0 2951 0000 ต่อ 99938
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 7 อาคาร 9 0 2951 0000 ต่อ 99945
กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ชั้น 7 อาคาร 9 0 2951 0000 ต่อ 99949
กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ ชั้น 7 อาคาร 9 0 2951 0000 ต่อ 99961