รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับ อนุญาตประเภทต่าง ๆ และ หน่วยงานที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง


รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง ปี พ.ศ. 2559
...................................
รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต ปี พ.ศ. 2559
...................................
รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต (รายใหม่) ปี พ.ศ. 2559
...................................
หน่วยงานที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง (ครั้งแรก) ปี พ.ศ. 2559
...................................