สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

Bureau of Laboratory Quality Standards

กิจกรรม


การสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานบูรณาการเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2559
การสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ Principles of Good Laboratory Practice หน่วยศึกษาวิจัยที่ขอรับการตรวจสอบจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
การสัมมนา นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
การอบรม ISO/IEC 17043:2010 Training How to provide and implement EQA program for Medical Laboratory วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559
การสัมมนาวิชาการ การจัดการความรู้ เรื่อง ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

  More.. 

"สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์
อัตราค่าใช้จ่ายด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 305 ง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2558
แนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยสำหรับประเทศไทย
แบบสำรวจความเสี่ยงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15190
แจ้งปรับเปลี่ยนการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2007 เป็น ISO 15189 : 2012
เชิญประชาพิจารณ์(ร่าง)แนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยสำหรับประเทศไทย

  More.. 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ใกล้ครบกำหนดการรับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก รายการทดสอบซิฟิลิส ครั้งที่ 3/2559
มติร่วมสร้างความเข้มแข็งทางห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังจากภัยคุกคามโรคติดเชื้อ
เปิดรับสมัครสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลเบื้องต้น การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาโลหิตวิทยา ครั้งที่ 1/2559
ใกล้ครบกำหนดการรับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยาครั้งที่ 1/2559
รายงานผลเบื้องต้น การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ครั้งที่ 3/2559
ใกล้ครบกำหนดการรับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สาชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ครั้งที่ 3/2559
แผนการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาโลหิตวิทยา ปี2559

  More.. 

 

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่าได้โดยกดที่นี่


ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer:CIO)
ข่าวอื่น ๆ

  • ประกาศรับสมัครงาน
  • การจัดฝึกอบรม
  • ประกาศราคากลาง
  • ปฏิทินกิจกรรม    ดูกิจกรรมทั้งหมด

BLQS Poll

ท่านมีความพึงพอใจ หัวข้อใดในเว็บนี้
หัวข้อ กิจกรรม
หัวข้อ ประกาศ
หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชมค้นหา


SEARCH หาใน WEB :