สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

Bureau of Laboratory Quality Standards

"สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์
อัตราค่าใช้จ่ายด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 305 ง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2558
แนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยสำหรับประเทศไทย
แบบสำรวจความเสี่ยงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15190
แจ้งปรับเปลี่ยนการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2007 เป็น ISO 15189 : 2012
เชิญประชาพิจารณ์(ร่าง)แนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยสำหรับประเทศไทย

  More.. 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลเบื้องต้น การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาโลหิตวิทยา ครั้งที่ 3/2559
เปิดรับสมัครสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ปีงบประมาณ 2560
แผนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559
งานประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยา จะจัดส่งสรุปรายงานผลฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559
ใกล้ครบกำหนดการรับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยาครั้งที่ 3/2559
รายงานผล online สำหรับ EQA โลหิตวิทยา ครั้งที่ 3/2559 รอบการส่งที่ 1 วันที่ 21 กันยายน 2559
รายงานผล online สำหรับ EQA โลหิตวิทยา ครั้งที่ 3/2559 รอบการส่งที่ 2 วันที่ 28 กันยายน 2559
แจ้งเลื่อนส่งสรุปผลการประเมิน สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกรอบ3/2559 เป็นวันที่ 27 กันยายน 2559นี้(แก้ไข)

  More.. 

 

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่าได้โดยกดที่นี่


ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer:CIO)
ข่าวอื่น ๆ

  • ประกาศรับสมัครงาน
  • การจัดฝึกอบรม
  • ประกาศราคากลาง
  • ปฏิทินกิจกรรม    ดูกิจกรรมทั้งหมด

BLQS Poll

ท่านมีความพึงพอใจ หัวข้อใดในเว็บนี้
หัวข้อ กิจกรรม
หัวข้อ ประกาศ
หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชมค้นหา


SEARCH หาใน WEB :