สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

Bureau of Laboratory Quality Standards

"สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

แจ้งปรับเปลี่ยนการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2007 เป็น ISO 15189 : 2012
เชิญประชาพิจารณ์(ร่าง)แนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยสำหรับประเทศไทย
ประกาศ : กำหนดการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO15189:2012
อัตราค่าใช้จ่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC17025, ISO15189, ISO22870) อัตราใหม่
แผนภาพแสดงจำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005, ISO 15189:2007 และ ISO 22870:2006

  More.. 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนส่งวัตถุทดสอบสาขาโลหิตวิทยา ครั้งที่ 1/2558
แจ้งแลื่อนการอบรม/สัมมนาการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และ ISO 15189 : 2012
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และ ISO 15189 : 2012
แจ้งเตือนสมาชิกให้ส่งรายงานผลกลับ สาขาเคมีคลินิก ครั้งที่ 2/2558
รายงานผลเบื้องต้น สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ครั้งที่ 2/2558
รายงานผลเบื้องต้น สาขาธนาคารเลือด ครั้งที่ 2/2558
รายงานผลเบื้องต้น สาขาจุลชีววิทยาคลินิก ครั้งที่ 1/2558
รายงานผลเบื้องต้น สาขาเคมีคลินิก ครั้งที่ 1/2558

  More.. 

ข่าวอื่น ๆ

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่าได้โดยกดที่นี่ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer:CIO)
ปฏิทินกิจกรรมดูกิจกรรมทั้งหมด

BLQS Poll

ท่าน มีความชื่นชอบหัวข้อใดใน WEB
หัวข้อ กิจกรรม
หัวข้อ ประกาศ
หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชมค้นหา


SEARCH หาใน WEB :